<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> บริษัทสำนักงานกฏหมาย ฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย)จำกัด Tibet Album??List of Member Album


THAI ENGLISH                     
         
  หน้าหลัก ประวัติความเป็นมาบริษัท ขอบข่ายและการให้บริการ บุคลากรและทีมงาน ผลงานและเกียรติประวัติ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา

              
      
              คณะผู้บริหารและทีมงาน
นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการว่าความและการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ นิติกรรมสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้/ประนีประนอมยอมความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
การทำแผน/บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ การตรวจสอบสถานะกิจการ การควบรวมกิจการ/การโอนกิจการ
การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น การเพิ่มทุน/ลดทุน บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
การเข้าเทคโอเวอร์กิจการ ภาษีอากร แรงงาน โนตารีพับลิค คดียึดทรัพย์ตามกฎหมาย ปปง.
อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท การนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันเป็นสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกสภาทนายความ ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เข้าร่วมทำงานกับสำนักงาน
เมื่อปีพ.ศ. 2536 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2512
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 3 สมัย (2522-2529,2531-2534) กรรมาธิการวิสามัญ
ร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระบริษัทจดทะเบียนและบริษัทมหาชนหลายบริษัท

นายไพศาล เบญจานุวัตร ตำแหน่งกรรมการ
นายบุญเรือง อุทัยรัตน์ ตำแหน่งกรรมการ
นายปรัชญ์ ศรีอ่อน ตำแหน่งทนายความ
นายพุฒิกฤษณ์ คงสวัสดิ์ ตำแหน่งทนายความ
นายทศพร เสกธีระ ตำแหน่งทนายความ
นายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มหัทธน ตำแหน่งทนายความ
นายสิษฐิพัสส์ หาญจริง ตำแหน่งทนายความ
นายวีรวัส ชูรัศมี ตำแหน่งทนายความ
นายอาทิตย์ พลอยศรี ตำแหน่งทนายความ
ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ บุญคง ตำแหน่งทนายความ
นางสาวพิลาศ บุญอาจ ตำแหน่งทนายความ


 

ฝ่ายบังคับคดี
ายชัยชนะ ถาวรรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบังคับคดี
นายสุระ งามจิตต์เอื้อ ตำแหน่งทนายความ
นายสงคราม สุขแทน ตำแหน่งทนายความ
นายสุรปกรณ์ ทาเจริญ ตำแหน่งทนายความ
นายมนต์ชัย สุวรรณกลาง ตำแหน่งทนายความ