สถาบันการศึกษาทางกฎหมาย


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์และศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตสภา


 


  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สถาบันพระปกเกล้า
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง
ศาลฎีกา
ศาลยุติธรรม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
ศาลแรงงาน
ศาลล้มละลายกลาง
สภาทนายความ

ธนาคารแห่งประเทศไทย